نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
رياست دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
آموزشي و فرهنگي
پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديران گروه ها و معاونين</span>مديران گروه ها و معاونين
فيزيولوژي ورزشي
رفتار حركتي و مديريت ورزشي
آسيب شناسي و حركات اصلاحي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيأت علمي</span>اعضاي هيأت علمي
رفتارحركتي و مديريت ورزشي
آسيب شناسي و حركات اصلاحي
فيزيولوژي ورزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتيد بازنشسته فعال</span>اساتيد بازنشسته فعال
تربيت بدني
معرفي كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده</span>دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم هاي آموزشي </span>فرم هاي آموزشي
دانشجويان
اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري و آموزشي</span>امور اداري و آموزشي
مراحل فارغ التحصيلي دانشجويان در همه ي مقاطع و صدور مدرك فارغ التحصيلي
شرايط اخذ درس رساله و مجوز دفاع از پايان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رفتار حركتي و مديريت ورزشي</span>رفتار حركتي و مديريت ورزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آسيب شناسي و حركات اصلاحي</span>آسيب شناسي و حركات اصلاحي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فيزيولوژي ورزشي</span>فيزيولوژي ورزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي</span>امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي
فرم ها
آيين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجويي و فرهنگي</span>امور دانشجويي و فرهنگي
معرفي معاونت دانشجويي فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت هاي فرهنگي</span>فعاليت هاي فرهنگي
فعاليت هاي در حال انجام
فعاليت هاي انجام شده
فعاليت هاي آينده
انجمن هاي علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان مقاطع مختلف</span>ليست دانشجويان مقاطع مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
تربيت بدني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
تربيت بدني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
تربيت بدني
ليست دانشجويان برتر
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فضاها و امكانات آموزشي</span>فضاها و امكانات آموزشي
آزمايشگاه
سالنها ،زمينها و كليه فضاهاي ورزشي
Collapse دانشکده تربیت بدنیدانشکده تربیت بدنی
درباره دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
معرفي رياست دانشكده
معاون آموزشي و فرهنگي
معاون پژوهشي
كاركنان دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه رفتار حركتي و مديريت ورزش
آسيب شناسي حركتي و حركات اصلاحي
فيزيولوژي ورزشي
Collapse آسیب شناسی وحرکات اصلاحیآسیب شناسی وحرکات اصلاحی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse رفتارحرکتیرفتارحرکتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse مدیریت ورزشمدیریت ورزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيليدانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal