اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي رشد تكامل و يادگيري حركتي
مدیر گروه رفتار حركتي و مديريت ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37932195
تلفکس:
پست الکترونیک: sh.safavi@spr.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه رفتار حرکتی
اين گروه در سه مقطع كارشناسي ، كارشناس ي ارشد و دكتري دانشجو دارد.

در مقطع كارشناسي در رشته علوم انساني در ورزش سالانه 30دانشجو پذيرش مي نمايد. در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي رفتار حركتي ،روانشناسي ورزشي و مديريت ورزشي سالانه 31 دانشجوي كارشناسي ارشد پذيرش مي نمايد.

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفكس: 36687572
Powered by DorsaPortal