درباره دانشكده
دانشكده علوم ورزشي در حال حاضر داراي سه گروه ويك مركز آموزشي تحت عناوين 1-فيزيولوپي ورزشي 2-آسيب شناسي و حركات اصلاحي 3-رفتار حركتي ومديريت ورزشي و همچنين مركز تربيت بدني عمومي مي باشد. اين گروه در سه مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشدو دكتري به تربيت دانشجو مشغول است.
به طور كلي در دوره كارشناسي 20 واحد عمومي112 واحد اختصاصي وجود دارد. حدود 30 درصد از واحد هاي اختصاصي به صورت عملي و مابقي به صورت تئوري ارائه مي شود. دوره كارشناسي ارشد در شش گرايش شامل 1-فيزيولوپي ورزشي (گرايشهاي محض و باليني) 2-آسيب شناسي و حركات اصلاحي 3- رفتار حركتي 4- مديريت ورزشي 5-بيو مكانيك ورزشي 6- روانشناسي ورزشي ،ارائه شده و حدود 38 واحد درسي را شامل مي شود.
تاريخچه دانشكده تربيت بدني دانشگاه اصفهان
1354- گروه تربيت بدني جهت ارائه واحد درسي تربيت بدني عمومي در دانشكده علوم تربيتي شكل گرفت. آقاي دكتر عليجانيان به عنوان اولين رئيس گروه به فعاليت پرداختند. اعضاي اوليه گروه همگي از اداره تربيت بدني به گروه پيوستند.
1362- اولين دوره از دانشجويان رشته تربيت بدني در گروه پذيرفته مي شوند. آقاي سيد اسماعيل مير رمضاني به همراهي آقايان دادفرنيا, دكتر طبائيان, دكتر خيام باشي در راه اندازي دوره كارشناسي تربيت بدني نقش كليدي داشتند.
1371- موافقت اصولي براي تبديل گروه به دانشكده از وزارت علوم اخذ گرديد. آقاي مسعود نادريان بعنوان اولين رئيس دانشكده در محل سالن شهيد بهراميان منصوب گرديدند.
1376- اولين دوره كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشكده راه اندازي مي گردد. آقاي مسعود نادريان در خلال سالهاي 1369 الي 1378 عهده دار رياست گروه و سپس دانشكده تربيت بدني بوده اند.
1378- آقاي دكتر وحيد ذوالاكتاف به سمت رياست دانشكده منصوب گرديدندو خدمات ارزنده اي در طول تصدي اين سمت داشته اند.
1384 - آقاي دكتر سيد محمد مرندي به سمت رياست دانشكده منصويب گرديدند.
1388 - نام دانشكده از طريق ستاد سياستگزاري برنامه ريزي آموزشي، شوراي دانشگاه، كمسيون دائمي هيات امنا و هيات امنا دانشگاه اصفهان از تربيت بدني و علوم ورزشي به علوم ورزشي تغيير يافت و به تصويب نهايي رسيد .

وضعيت فعلي دانشكده

در حال حاضر دانشكده علوم ورزشي در سه مقطع تحصيلي به شرح ذيل به تربيت دانشجو مي پردازد.
الف - دوره ي كارشناسي دو رشته : 1-كارشناسي علوم ورزشي - علوم زيستي و2- كارشناسي علوم ورزشي -علوم انساني .
ب - دوره كارشناسي ارشد 6 رشته :
  1. فيزيولوژي ورزشي با دو گرايش فيزيولوژي ورزشي محض و فيزيولوژي ورزشي باليني
  2. آسيب شناسي و حركات اصلاحي با گرايش حركات اصلاحي
  3. رفتار حركتي با گرايش يادگيري و رشد حركتي
  4. بيومكانيك ورزشي
  5. مديريت ورزشي با گرايش مديريت استراتژيك در ورزش
پ - دوره ي دكتري، سه رشته:
  1. فيزيولوژي ورزشي با دو گرايش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي و فيزيولو‌ژي قلب و عروق وتنفس با ورزش.
  2. آسيب شناسي و حركات اصلاحي با گرايش حركات اصلاحي
  3. مديريت ورزشي با گرايش مديريت سازمانهاي ورزشي
ت - مركز تربيت بدني عمومي در دو بخش دختران و پسران مشغول فعاليت مي باشد كه سالانه كليه واحدهاي تربيت بدني عمومي 1و2 را جهت كليه دانشجويان دانشگاه اصفهان در تمام رشته هاي تحصيلي ارائه و اجرا مي نمايد.
 
پذيرش دانشجو:
دانشكده علوم ورزشي سالانه حدود 80 دانشجو درمقطع كارشناسي (در 2رشته) ،حدود 90 دانشجو در 6 رشته كارشناسي ارشد و حدود 22 دانشجو در 3 رشته دكتري پذيرش مي نمايد. تعداد كل دانشجويان دانشكده حدود 600 نفر ميباشد.
پرسنل آموزشي و پژوهشي:
دانشكده داراي 20 عضو هيات علمي و 9 نفر بورسيه استخدام (مجموعا 29 هيات علمي) ميباشد و كارشناسان در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه با اين دانشكده همكاري حق التدريس دارند.دانشكده داراي 14 كارمند و كارشناس رسمي و قراردادي و 4 نيروي خدماتي مي باشد فهرست اعضاء دانشكده و پست الكترونيكي آنها را مي توانيد در همين سايت ملاحظه نماييد.

فضاهاي ورزشي:
با توجه به مشترك بودن فضاها و تسهيلات ورزشي بين دانشكده و اداره تربيت بدني دانشگاه به صفحه وضعيت تاسيسات ورزشي و فضاهاي ورزشي اداره تربيت بدني مراجعه فرماييد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
1304
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفكس: 36687572
Powered by DorsaPortal