جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلیصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
height=25
جلسه­ ي دفاع از پايان­ نامه كارشناسي ارشدگروه رفتار حركتي و مديريت ورزشي جلسه­ ي دفاع از پايان­ نامه كارشناسي ارشدگروه رفتار حركتي و مديريت ورزشي

جلسه­ ي دفاع از پايان­ نامه كارشناسي ارشد

 

عنوان: ارزيابي و مقايسه عملكرد مربيان داخلي و خارجي ليگ‌هاي حرفه‌اي فوتبال ايران از ديدگاه كارشناسان فوتبال و مدرسان AFC

چكيده: هدف از اين پژوهش ارزيابي و مقايسه عملكرد مربيان داخلي و خارجي ليگ‌هاي حرفه‌اي فوتبال ايران از ديدگاه كارشناسان فوتبال و مدرسان AFC بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي - پيمايشي است كه به‌صورت ميداني اجرا شد و از لحاظ هدف كاربردي بود. جامعه آماري شامل دو گروه مدرسان AFC و كارشناسان فوتبال بود؛ كه جامعه در بخش مدرسان AFC، 125 نفر و در بخش كارشناسان فوتبال، 2500 نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان در بخش مدرسان AFC، 97 نفر و در بخش كارشناسان 335 نفر تعيين گرديد. جهت جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از ابزار پرسشنامه كه با اقتباس از پرسشنامه روحاني و همكاران (1392) بود، استفاده شد. عوامل ارزيابي عملكرد در شش مؤلفه ويژگي‌هاي رفتاري و تربيتي، مهارت‌هاي انساني و برقراري روابط، مهارت‌هاي تجربي، مهارت‌هاي فني، شيوه‌هاي مديريتي و شيوه‌هاي آموزشي تقسيم‌بندي شد. جهت تحليل داده‌ها از آمار توصيفي شامل فراواني، ميانگين، انحراف معيار و درصد و آمار استنباطي شامل آزمون كولموگروف - اسميرنوف ، آزمون t تك نمونه و آزمون لوين استفاده گرديد. نتايج حاصله نشان دهندة اين موضوع بود كه مربيان خارجي با ميانگين 97/3 به‌طور معناداري نسبت به مربيان داخلي با ميانگين 82/3 عملكرد بهتري دارند. همچنين در تمامي مؤلفه‌ها به جز ويژگي‌هاي رفتاري و تربيتي، مربيان خارجي نسبت به مربيان داخلي داراي سطح عملكردي بهتري هستند.

نام و نام خانوادگي دانشجو: جواد عفيفه

استاد راهنما: دكتر مسعود نادريان جهرمي                    استاد مشاور: دكتر مهدي سليمي

دانشكده / گروه: تربيت بدني و علوم ورزشي                گروه: رفتار حركتي و مديريت ورزشي

تاريخ/زمان: 18 بهمن 1396                                           ساعت: 11:30 صبح

مكان: دانشكده تربيت بدني

 

1396/11/17 تاریخ:
29 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal